Đường 250 tỉ vừa xong đã nứt toác, hư hỏng trầm trọng

10%