Nhiều nơi tại Phú Quốc bị chia cắt hoàn toàn, nước ngập qua đầu

10%