Tiêu thụ bia rượu ở Việt Nam tăng nhanh nhất thế giới

10%