TÀU KIỂM NGƯ VIỆT NAM ĐỐI CHỌI VỚI TÀU TUẦN TRA, SĂN NGẦM LỚP PACHIM CỦA INDONESIA

Vũ khí Quân sự

10%